Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECT SUPPORT B.V.

Artikel 1. Definities

Project Support: de besloten vennootschap Project Support B.V.
diensten: het door Project Support voor opdrachtgever verrichten van diensten met betrekking tot druk- en printwerk en/of verspreidingen.
druk- en printwerk: het uiteindelijke op papier afgedrukte resultaat van het door de opdrachtgever opgegeven grafische bestand (pdf).
opdracht: de opdracht aan Project Support tot het verrichten van diensten.
opdrachtgever: een wederpartij die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. verspreidingen: verspreidingen van ongeadresseerde zendingen in Nederland, België en Duitsland.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle rechtsbetrekkingen, waaronder overeenkomsten, met en geleverde diensten door Project Support met betrekking tot druk- en printwerk en/of verspreidingen van ongeadresseerde zendingen in Nederland. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Project Support uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.

2.2
Project Support is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.3
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de opdrachtgever zich mocht bedienen, wordt door Project Support expliciet van de hand gewezen.

2.4
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Project Support en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes

3.1
Iedere offerte van Project Support heeft een geldigheidsduur van 60 dagen na datering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden.

3.2
Iedere door Project Support uitgebrachte offerte is vrijblijvend. Ook de in de bijlage(n) of andersoortige informatiedragers van Project Support genoemde tarieven, diensten en mogelijkheden zijn vrijblijvend.

3.3
De in een offerte vermelde diensten, tarieven of leverings- of verspreidmomenten zijn niet afzonderlijk opeisbaar.

3.4
De in een offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie inzake aantal, formaat, gewicht, inhoud, aanlevering, verspreidingsfrequentie en/of verspreidingsgebied. Indien de feitelijke situatie afwijkt van de verstrekte informatie behoudt Project Support zich het recht voor om de geoffreerde prijzen aan te passen aan de overeenkomstige tarieven en/of hieruit voortkomende additionele kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

3.5
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om na het verstrekken van de in Artikel 3.4 genoemde informatie het grafische bestand of product te wijzigen of toevoegingen te maken zonder schriftelijk toestemming van Project Support.

3.6
In geval van diensten tot verspreiding geldt dat indien de opdrachtgever geen opgaaf doet van het gewicht en/of formaat van het product de offerte wordt gebaseerd op maximaal 20 gram per exemplaar en een maximale afmeting van A4-formaat.

3.7
Indien er sprake is van verschil in interpretatie van de inhoud van de offerte of andere informatiedragers is de uitleg van Project Support bindend.

Artikel 4. Totstandkoming

4.1
De schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever dient uiterlijk 7 werkdagen voor de aanvang van de te verrichten diensten door Project Support in het bezit te zijn van Project Support.

4.2
De schriftelijke acceptatie van de opdrachtgever wordt door Project Support bevestigd door middel van een ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging. Op dat moment is er derhalve een overeenkomst tussen Project Support en de opdrachtgever tot stand gekomen.

4.3
De inhoud van de door Project Support aan een opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging (inclusief opgave van de aantallen) geldt als volledig en juist, tenzij de opdrachtgever uiterlijk 5 werkdagen vóór de aanvang van de te verrichten diensten door Project Support, schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging (c.q. de opgegeven aantallen) protesteert. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging gelden uitsluitend, indien deze door Project Support schriftelijk zijn bevestigd.

4.4
Ingeval de hoeveelheid druk- en printwerk of de omvang van het verspreidingsgebied wijzigt en daarmee de aantallen genoemd in een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst wijzigen, dan behoudt Project Support zich het recht voor met voorafgaande kennisgeving, doch zonder (nadere) toestemming van de opdrachtgever overeenkomstig de wijzigingen in rekening te brengen tegen de daarvoor alsdan geldende tarieven en is de opdrachtgever verplicht tot betaling daarvan.

4.5
In geval van een mondelinge acceptatie van de offerte of mondelinge wijzigingen betreffende de opdracht door de opdrachtgever is Project Support niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht.

4.6
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze verzuimt te voldoen aan deze algemene voorwaarden van Project Support, behoudt Project Support zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren, te annuleren of stop te zetten. Project Support is in dit geval niet schadeplichtig jegens de opdrachtgever en/of derden.

4.7
De opdrachtgever garandeert dat de af te drukken grafische bestanden en/of te verspreiden producten, alsmede de eventuele inhoud, niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen of algemeen aanvaarde normen en waarden of inbreuk maken op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Project Support van eventuele gerechtelijke acties van derden.

4.8
Project Support is gerechtigd
ook bij een lopend contract opdrachten om haar moverende redenen, geheel of gedeeltelijk te weigeren dan wel de uitvoering op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm van de opdracht, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling of evidente strijd met de belangen van Project Support, hetgeen onverlet laat de gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van de schade ontstaan bij Project Support. Project Support is gerechtigd extra kosten, die niet uitdrukkelijk in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging zijn opgenomen, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever separaat door te berekenen. Project Support zal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5. Drukproeven en afwijkingen

5.1
In geval van diensten met betrekking tot druk- en printwerk, is de opdrachtgever gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Project Support ontvangen print-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Project Support terug te zenden.

5.2
Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Project Support de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5.3
Project Support is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

5.4
Het uiteindelijke druk- en printwerk kan qua kleur, beeldkwaliteit of positie verschillen van het grafische bestand dat de opdrachtgever heeft opgestuurd. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de kwaliteit van het uiteindelijke druk- en printwerk kan afwijken van de afbeelding die opdrachtgever heeft gestuurd.

5.5
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, of kleurproef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, beëindiging (waaronder ontbinding) van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis is.

5.6
Meer- of minder leveringen van druk en printwerk ten opzichte van het overeengekomen aantal druk en printwerk zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
oplage tot 20.000 eenheden: 10%
oplage van 20.000 en meer: 5%
Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5.7
Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 6. Prijzen

6.1
Alle door Project Support
opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen van overheidswege opgelegd.

6.2
Alle door Project Support bevestigde prijzen gelden slechts voor de in de opdrachtbevestiging genoemde aantallen, gewichten, formaten et cetera die overeenkomen met die van de aangeleverde grafische bestanden en/of materialen. Ingeval afwijkingen in de genoemde aantallen, formaten, gewichten, et cetera worden geconstateerd, dan wel bij de uitvoering van diensten moeilijkheden ontstaan als gevolg van, onder meer, maar niet beperkt tot, extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, wijziging in de overeengekomen specificaties, en ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten, is Project Support gerechtigd naast het treffen van voorzieningen daarvoor, een toeslag in rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

6.3
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst de prijzen voor de realisering van de overeenkomst een verhoging ondergaan, voordat Project Support haar opdracht (geheel) heeft uitgevoerd, is Project Support gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken.

6.4
In geval van maatregelen van overheidswege, welke prijsverhogend werken, en waaronder doch niet uitsluitend te verstaan tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, douanetarieven, lonen of sociale lasten, is Project Support gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen.

Artikel 7. Betaling

7.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de
opdrachtgever het verschuldigde in euro’s juist en volledig binnen 30 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer van Project Support te hebben bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Project Support is vereist, en wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW verschuldigd, ook ingeval een betalingsregeling wordt overeengekomen.

7.2
Project Support is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

7.3
Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten, indien hij meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken te kunnen doen gelden. In ieder geval vervalt na 5 dagen ieder reclamatierecht.

7.4
De opdrachtgever is aan Project Support alle buitengerechtelijke kosten van Project Support die verband houden met niet tijdige en/of volledige betaling door de opdrachtgever aan Project Support verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met
een minimum van €250,-. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langste open staan, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5
Indien de opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval alsmede indien hij failliet verklaard wordt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest worden alle aan Project Support verschuldigde bedragen inclusief de overeengekomen rente, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe is vereist terstond opeisbaar.

Artikel 8. Inschakelen derden

Project Support behoudt zich het recht voor om een opdracht gedeeltelijk of geheel door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 9. Exclusieve verspreidingen en bijsluiters

9.1
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op exclusieve verspreiding van drukwerken, voorwerpen of monsters. Voor exclusieve verspreiding worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, per opdracht nadere voorwaarden vastgesteld
en gelden aparte tarieven. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

9.2
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Project Support bijsluiters en dergelijke in de te verspreiden drukwerken te stoppen of daaraan toe te voegen. Hiervoor gelden eveneens speciale tarieven welke op aanvraag worden verstrekt.

Artikel 10. Aanlevering

10.1
Vanwege de noodzaak van medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door Project Support, zal de opdrachtgever steeds schriftelijk en tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie, grafische bestanden en materialen aan Project Support verschaffen.

10.2
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de aangeleverde informatie, grafische bestanden en materialen. Project Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist(e) druk- en printwerk of verspreidingen als gevolg van verkeerd door opdrachtgever aangeleverde informatie, grafische bestanden en materialen.

10.3
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Project Support staat of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Project Support in ieder geval het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft Project Support het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

10.4
De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat er voorafgaand aan de verstrekking aan Project Support van informatie, grafische bestanden en/of materialen een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.

10.5
Transport van zaken geschiedt, behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken, voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11. Verspreidingen

11.1
Te verspreiden zendingen dienen vergezeld van vrachtbrief of begeleidingsbon franco te worden aangeleverd aan het adres van de centrale expeditie van Project Support en/of aan het adres van door Project Support aan te wijzen depots. Bij niet franco aflevering heeft Project Support het recht deze te weigeren dan wel betaalde vrachtkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks ter vrije keuze van Project Support. Project Support aanvaardt geen verantwoordelijkheid, indien de vrachtbrief of begeleidingsbon niet door Project Support of de door haar aangewezen derde is afgetekend.

11.2
Project Support neemt de door de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden als juist aan en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen afgeleverde en overeengekomen hoeveelheid.

11.3
Alle te verspreiden zendingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uiterlijk om 17.00 uur op de maandag vóór de week waarin de overeengekomen verspreidingstermijn valt, in het bezit te zijn van Project Support dan wel de door Project Support aangewezen derde.

11.4
Indien de opdrachtgever de te verspreiden producten niet voor het verstrijken van de overeengekomen datum aanlevert op de door Project Support aangegeven adressen of, indien overeengekomen, aanbiedt aan Project Support ter vervoer, is Project Support gerechtigd af te wijken van de overeengekomen termijnen.

11.5
Indien de opdrachtgever de producten eerder dan 7 werkdagen voor het verspreidmoment bij Project Support aanlevert, behoudt Project Support zich het recht voor om opslagkosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

11.6
Project Support houdt zich het recht voor om kosten op basis van milieuwetgeving voor verwerking van afval- en/of restproducten achteraf in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

11.7
De opdrachtgever dient bij de aanlevering van de te verspreiden producten 2% extra van de te verspreiden producten te leveren in verband met verlies en mogelijke beschadigde producten.

11.8
Te verspreiden zendingen dienen gebundeld in handzame pakken van gelijke inhoud met een maximaal gewicht van 20 kilogram per pak te worden afgeleverd. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de buitenzijde te worden vermeld, tenzij de hoeveelheid per pak op de vrachtbrief of begeleidingsbon is aangegeven. Edities dienen duidelijk per pak en per pallet herkenbaar te zijn. Ingeval zendingen anders dan hiervoor bepaald worden afgeleverd, behoudt Project Support zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen c.q. de zending te weigeren.

11.9
De verpakking van de te verspreiden producten dient zodanig te zijn dat verdere doorzending mogelijk is zonder aanpassing.

11.10
Voor monsters en/of voorwerpen (sampling) worden de afleveringsvoorwaarden per opdracht vastgelegd.

11.11
Mogelijke retourvracht alsmede emballage komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Levering druk- en printwerk

12.1
Ingeval de opdrachtgever geen gebruik maakt van het tevens laten verspreiden door Project Support van het door Project Support geproduceerde druk- en printwerk, geschiedt de aflevering van het druk- en printwerk aan opdrachtgever ter plaatse waar Project Support haar bedrijf uitoefent.

12.2
Project Support is niet gehouden het vervaardigde druk- en printwerk in gedeelten af te leveren.

12.3
De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van het krachtens de overeenkomst door Project Support te leveren druk- en printwerk. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij het af te leveren druk- en printwerk niet na eerste verzoek van Project Support bij Project Support ophaalt of, indien aflevering aan het adres van opdrachtgever is overeengekomen, weigert het af te leveren druk- en printwerk in ontvangst te nemen.

12.4
Iedere levering van druk- en printwerk door Project Support aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

12.5
Indien vervoer van het af te leveren druk- en printwerk is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen, transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Project Support door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

12.6
Project Support is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13. Opslag en vervoer materialen

13.1
Indien er sprake is van vervoer en/of fijndistributie verzorgd door Project Support zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) van toepassing, voor zover er in deze algemene voorwaarden of in de betreffende overeenkomst niet vanaf is geweken.

13.2
Opgeslagen materialen bij Project Support zijn door Project Support niet verzekerd. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering tegen tenietgaan van de opgeslagen materialen.

13.3
Alle vervoer van materialen ter uitvoering van een opdracht door Project Support geschiedt voor risico van de opdrachtgever en is door Project Support niet verzekerd.

13.4
Desgewenst kunnen opgeslagen en te transporteren materialen op verzoek en ten laste van de opdrachtgever worden verzekerd.

13.5
Verzuimt de opdrachtgever om de bij Project Support in opslag zijnde en door Project Support te transporteren en te verspreiden materialen te verzekeren, dan aanvaardt Project Support voor dit risico geen aansprakelijkheid.

Artikel 14. Producteigendom

14.1
Onverminderd het bepaalde in 12.4, blijven in het geval het te verspreiden druk- en printwerk niet door Project Support wordt vervaardigd, maar door de opdrachtgever wordt aangeleverd, het druk- en printwerk eigendom van de opdrachtgever tot de opdracht tot verspreiding is voltooid. Na de voltooiing van de opdracht wordt het eventuele restant van de producten automatisch eigendom van Project Support en wordt het restant derhalve niet teruggestuurd.

14.2
Zonder nadere instructie heeft Project Support het recht om restanten van drukwerken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat levering of verspreiding van het betreffende drukwerk op een ander moment niet meer zal worden verlangd, te vernietigen.

14.3
Indien de opdrachtgever schriftelijk met Project Support overeenkomt dat eventuele resterende producten eigendom blijven van de opdrachtgever en retour worden gezonden aan de opdrachtgever dan worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

14.4
Voor restanten, welke langer dan één week bij Project Support zijn opgeslagen, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletruimte per dag.

Artikel 15. Termijnen

15.1
De in de opdrachtbevestiging genoemde leverings- of verspreidingstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, behoudens ingeval een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk, schriftelijk en voor Project Support kenbaar als fataal is benoemd.

15.2
De binding van Project Support aan een overeengekomen fatale termijn vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde van artikel 5.1
niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Project Support in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

15.3
Project Support is, hoewel zij zich inspant om zich zoveel mogelijk aan de termijnen te houden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige levering of verspreiding, overschrijding of verschuiving. Een zodanige voortijdige levering of verspreiding of enige overschrijding of verschuiving verplicht Project Support niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de betaling van facturen op te schorten c.q. de overeenkomst ontbonden te verklaren.

15.4
Project Support behoudt zich het recht voor om van de overeengekomen termijn af te wijken, indien er sprake is van overmacht of verzuim van de opdrachtgever jegens Project Support.

15.5
Termijnen gelden slechts indien de af te drukken grafische bestanden of te verspreiden zendingen tijdig op het overeengekomen tijdstip in het bezit van Project Support zijn. In geval van niet tijdige aanlevering van de grafische bestanden of het materiaal is de opdrachtgever gehouden een nieuwe termijn vast te stellen met inachtneming van de op dat moment voor Project Support bestaande mogelijkheden tot uitvoering van de opdracht. Project Support heeft het recht in die situatie additioneel 30% van de prijs van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht in rekening te brengen. Alle kosten uit de niet tijdige aanlevering door de opdrachtgever van de af te drukken grafische bestanden of te verspreiden materialen voortvloeiende komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Kwaliteit en klachten verspreidingen

16.1
Project Support spant zich in om een zo optimaal mogelijke verspreidingskwaliteit te realiseren.

16.2
Klachten over de verspreiding dienen binnen 3 werkdagen na de laatste verspreidingsdatum te worden ingediend.

16.3
Verspreidingsklachten worden als volgt ingediend: o Naam bewoner
o Straat huisnummer bewoner
o Postcode plaats bewoner
o Telefoonnummer bewoner
o Omschrijving van de klacht

Verspreidingsklachten hebben geen opschortende werking ter zake van betaling.

Artikel 17. Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk

Project Support heeft zich aan de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk geconformeerd.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1
De door Project Support te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan maximaal het bedrag van de factuur van de betreffende opdracht.

18.2
De aansprakelijkheid van Project Support jegens een opdrachtgever is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Project Support wordt uitgekeerd. Project Support zal op verzoek van de opdrachtgever informatie verstrekken over haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

18.3
Project Support is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering.

18.4
Project Support is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, gederfde omzet en/of winst, reputatieschade, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

18.5
Ondanks de maatregelen die Project Support neemt om een zo optimaal mogelijk(e) druk- en printwerk dan wel verspreiding te realiseren, verleent Project Support geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering van de opdracht. In geen geval is Project Support aansprakelijk voor door de opdrachtgever vermeende of werkelijk geleden schade, welke het gevolg zou kunnen zijn van een niet of niet volledige of niet tijdige levering van druk- en printwerk of verspreidingen. In geval van een niet volledige uitvoering van de opdracht heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave of vergoeding van de waarde van het niet verrichte druk- en printwerk dan wel de niet verspreide zendingen.

18.6
In geval van diensten tot verspreidingen, blijft de aansprakelijkheid van Project Support in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van die plaatsen of gedeelten daarvan waar omissies, welke werden aangetoond, dan wel, indien zulks niet meer mogelijk is, tot creditering van de in rekening gebrachte verspreidingskosten.

18.7
Project Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of door de af te drukken of te verspreiden producten, verlies daarbij inbegrepen.

18.8
Opdrachtgever vrijwaart Project Support voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Project Support geleverde producten of anderszins met de tussen de opdrachtgever en Project Support gesloten overeenkomst.

18.9
Indien Project Support en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat Project Support de af te drukken grafische bestanden dient te halen uit, dan wel de verspreiding van bepaalde zendingen van de opdrachtgever worden aangestuurd door, databases van de opdrachtgever of door databases van een door of ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derde, berust de verantwoordelijkheid voor keuze en inhoud van de databases en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gebruikte data volledig bij de opdrachtgever. Project Support aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid, ook niet indien Project Support de opdrachtgever dienaangaande heeft geadviseerd.

18.10
Project Support is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na constatering van het schadevoorval Project Support per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Project Support, doordat de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen. In geval van klachten wordt verwezen naar de Klachtenprocedure Project Support (zie Artikel 16).

18.11
Alle aanspraken van de opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 19. Overmacht

19.1
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de controle van partijen die zij in redelijkheid niet kunnen voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot:
stroomstoringen, natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, inundatie, vijandelijkheden, opstand, rellen, calamiteiten en overheidsmaatregelen.

19.2
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van partijen zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

19.3
In geval van overmacht zijn partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste 2 maanden op te schorten.

19.4
Indien Project Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 20. Annulering

20.1
Wordt een opdracht door de opdrachtgever 10 werkdagen vóór de eerste dag van de uitvoering van de opdracht geannuleerd, dan heeft Project Support het recht gemaakte kosten tot maximaal 25% van het bij wel uitvoeren van de opdracht te factureren bedrag in rekening te brengen, ongeacht de aan de annulering ten grondslag liggende reden.

20.2
In geval van annulering daarna tot het moment dat Project Support met de uitvoering van de opdracht is begonnen, is Project Support gerechtigd naast de gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht tot maximaal 50% van het te factureren bedrag in rekening te brengen. De opdrachtgever is niet meer gerechtigd de opdracht te annuleren op het moment dat Project Support met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

20.3
Uitstel in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever geldt als annulering overeenkomstig Artikel 20.1 en geeft Project Support het recht conform het voornoemde, bedragen in rekening te brengen.

Artikel 21. Ontbinding

21.1
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de ene partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

21.2
Indien de opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Project Support nog niet is uitgevoerd.

21.3
Bedragen die Project Support voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

21.4
Project Support kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

  1. (i)  de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet stipt nakomt;

  2. (ii)  de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

  3. (iii)  aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;

  4. (iv)  executoriaal beslag op het vermogen van de opdrachtgever wordt gelegd;

  5. (v)  de opdrachtgever overlijdt; of de opdrachtgever op andere wijze het beheer over zijn

    vermogen verliest.

In een dergelijk geval is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Project Support daardoor geleden en/of te lijden schade. Project Support zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 22. Opschorting

Project Support heeft het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen uit met de opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming door de opdrachtgever van een opeisbare vordering plaatsvindt. Bij niet nakoming door de opdrachtgever van een opeisbare vordering worden alle vorderingen van Project Support op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Wanneer de opdrachtgever definitief in verzuim is, heeft Project Support het recht de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling te ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 23. Retentierecht

23.1
Project Support is gerechtigd onder zich verblijvende materialen van de opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Project Support gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij door de opdrachtgever genoegzame zekerheid is gesteld voor die kosten.

23.2
Dit retentierecht geldt tevens ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

23.3
Eén maand nadat Project Support haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft Project Support het recht de materialen van de opdrachtgever of restanten voor rekening van de opdrachtgever
te laten vernietigen.

Artikel 24. Intellectueel eigendom

De opdrachtgever vrijwaart Project Support en stelt Project Support vrij ter zake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van industrieel en intellectueel eigendom ten gevolge van gebruik van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, ontwerpen of andere gegevens onder andere ten gevolge van opslag of aflevering door Project Support.

Artikel 25. Hoofdelijkheid

Indien met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst wordt gesloten, is ieder deze (rechts)persoon hoofdelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis, die uit die overeenkomst voortvloeit.

Artikel 26. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

26.1
Op alle met Project Support gesloten overeenkomsten, waarvan deze algemene voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

26.2
De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door partijen nadrukkelijk uitgesloten.

26.3
Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, tenzij Project Support de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 27. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

27.1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen.

27.2
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Download een digitale kopie:

Algemene voorwaarden (PDF)